SÄKER OCH TRYGG FÖRENING

BAKGRUND

Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Kalmar kanotklubb startade certifieringsarbetet i början av 2006 efter att ha deltagit på en informationsträff för inbjudna föreningar i Kalmar kommun.

Målet med certifieringen är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet inom föreningen. Klubben arbetar fortlöpande med att förbättra säkerheten i verksamheten och i närmiljö.

Under 2006 genomfördes ett gediget arbete i klubben för att i november 2007 erhålla en certifiering som Säker & Trygg förening för 2007. Arbetet hålls levande genom att den är en stående punkt under våra styrelsemöten och varje år har vi gjort mindre eller större förändringar.

Visa/dölj översikten över vårt arbete för respektive år > >

Om Du är intresserad av att läsa mer om vårt arbete som Säker och Trygg förening kan Du ladda ned vårt senaste dokument Säker och Trygg Kalmar Kanotklubb 2019, titta igenom respektive kapitel här nedan eller läsa i vår pärm för Säker och Trygg förening i klubbstugan.

SÄKER OCH TRYGG KALMAR KANOTKLUBB 2019

Omgivning, lokaler, utrustning och föreningsstruktur

 • Utemiljön

  Vi ska arbeta för en bra utemiljö både på och i närheten av klubbanläggningen. En säker utemiljö med bra belysning, skottning och sandning vintertid och säkra cykel- och gångbanor är viktigt. Vi ska också sträva mot att hålla en hög standard på anläggningen, både inomhus och utomhus.

  Utemiljön inventeras varje år i samband med den årliga arbetsdagen på våren. Då kontrolleras det följande:

  • Är cykel- och gångbanor säkra?
  • Är belysningen tillräcklig?
  • Finns det eventuella farliga genvägar?
  • Riskerar trädgrenar att falla ned?
  • Skottas och sandas gårdsplan och parkering vintertid?

  Upptäcks risker i utemiljön utanför klubbanläggningen kontaktas Gatu- och parkkontoret, Kalmar Kommun. 0480 – 45 04 50.

 • Föreningens lokaler och utrustning

  Föreningens lokaler består idag av en klubblokal med två omklädningsrum och toalett; ett kansli och ett flertalet kajakförråd inkl garage (utgörs av två olika huslängor). Dessa lokaler och föreningens utrustning ses över två gånger per år i samband med vårens respektive höstens arbetsdag:

  • Kontroll av våra flytbryggor, behov av reparation? Halkrisk?
  • Kontroll av skicket, evt reparationsbehov eller behov av nyinköp för flytvästar, paddlar, kajaker, kanoter och annan tillhörande säkerhetsutrustning
  • Se över evt skador på byggnaderna, problem med getingbon etc
  • Kontroll av innehåll i våra första hjälpen-lådor/-påsar
  • Beställning av kontroll av luftvärmepump och ventilation

  Det övergripande ansvaret ligger på styrelsen som genom delegering ser till att ovanstående kontroller blir gjorda under aktuella dagar. Aktuella åtgärder beroende på utfall tas med lämplig person/personer exv fastighets- och anläggningsgruppen, den som ansvarar för kajakreparationer eller ledare.

 • Försäkringar

  • Klubbmedlemmar är försäkrade vid deltagande i, samt på väg till och från klubbaktivitet.
  • Ansvarsförsäkring finns för person- och sakskada.
  • Klubbanläggning med inventarier, släp samt båt är försäkrade.
  • Översyn av försäkringar görs årligen.
 • Föreningens ekonomiadministration

  Enligt normalt styrelsearbete planeras verksamhetsåret med budgetarbete. Uppföljning sker 4 gånger under året där eventuella avvikelser mot budget noteras och eventuellt åtgärdas. Ekonomisk rapport med uppgifter om disponibla medel samt liggande intäkter/ utgifter ges på varje styrelsemöte.

  Betalning av räkningar sker via Bankgirots Internettjänst. Fortnox bokföringsprogram används för bokföringen.

  Kontanthantering undviks i möjligaste mån genom att ge möjlighet att betala med Swish eller kort. Mindre summor förvaras i låsta utrymmen i klubbanläggningen men redovisas regelbundet till kassör.


Policy för medlemmarna

 • Simkunnighet

  Alla som deltar i klubbens aktiviteter på vatten måste vara simkunniga (minst 200 meter).
 • Likabehandlingsplan

  Kalmar kanotklubb har som mål att ha en jämn könsfördelning på valbara poster.

  Kalmar kanotklubb tillämpar Svenska kanotförbundets ”Policy mot sexuella trakasserier”. Se bilaga i pärmen.

  Kalmar Kanotklubb tillämpar Riksidrottsförbundets ”Policy mot sexuella övergrepp”. Se bilaga i pärmen.

 • Handlingsplan vid mobbing

  Kalmar kanotklubb tillämpar Svenska kanotförbundets ”Policy för kränkande särbehandling och mobbing”. Se bilaga i pärmen.

Ledarskap och rutiner

 • Kanotklubben och ledarna

  Kalmar kanotklubb tillhandahåller följande till ledarna:
  • Klubbkajakavtal alternativt kajak/canadensarplats
  • Ungdomsledarna erhåller klubbställ
  • Kunskap kring paddelteknik och kanoter
  • Information om Säker & Trygg Förening
  • HLR-kurs
  • Bricka/nyckel till klubbanläggningen
  • Uppdaterad lista över samtliga ledare
  • Ledarupptaktsträff på våren
  • Lathund/Manual för funktionärer
  • Informationsblad om klubbens verksamhet mm att dela ut till deltagare
  • Extern och intern utbildning när tillfälle erbjuds
 • Ledarpolicy

  Ledarna ställer upp på följande regler:
  • Att använda flytväst och övrig säkerhetsutrustning vid paddling, se avsnittet ”Olycksfall/akut insjuknande”
  • Låsa klubbkajakförråden och larma klubbanläggningen efter avslutad aktivitet
  • Se till att kajaker och annan utrustning som använts är i ordning efter avslutad aktivitet
  • Rapportera till ansvarig inom respektive sektion om kajaker eller annan material går sönder alternativt om kunskap finns, försöka laga det själv
  • Deltaga på möten och utbildningar som arrangeras
  • Fylla i närvarorapporter
  • Kunna berätta om klubben och våra aktiviteter
   • Olika typer av medlemskap
   • Klubbkajakavtal, platsavtal och regler kring detta
  • Kunna instruera nybörjarpaddling/medlemspaddling. Lathund finns.
  • Känna till hur man undsätter kapsejsad kajak
  • Veta vilka regler som gäller på klubben (kanoter, bastu, mm) och kunna hänvisa till rätt person
 • Havskajaksektionen

  Kustpaddlargruppen ansvarar för att verksamheten under Prova-på-paddling och Medlemspaddling fungerar under hela säsongen.
 • Motionsgruppen för vuxna

  Motionsgruppen för vuxna ansvarar för att motionsverksamheten fungerar under hela säsongen.
 • SUP-sektionen

  SUP-sektionen ansvarar för att SUP-verksamheten fungerar under hela säsongen. De har tagit fram SUP-specifikt material kring säkerhetstänk ute på vattnet vid olika situationer, rekommendationer kring klädsel samt råd när olika typer av problem uppstår.
 • Surfskisektionen

  Surfskisektionen ansvarar för att surfskiverksamheten fungerar under hela säsongen. De har tagit fram surfskispecifikt material kring säkerhetstänk ute på vattnet samt rekommendationer på bra turer och tips kring dessa vatten.
 • Ungdomssektionen (inriktning motion/tävling)

  Ungdomssektionen ansvarar för att motions- och tävlingsverksamheten för ungdomar fungerar under hela säsongen. De tillhandahåller en folder som innehåller information om vårt säkerhetstänk, tips kring lämpliga paddelkläder och betonar vikten av flera ombyten oavsett årstid. Foldern delas ut till alla nya ungdomar och ledarna ser till att dessa rekommendationer efterföljs genom att kontinuerligt påminna ungdomarna och deras föräldrar.
 • Rese- och trafikpolicy

  • I huvudsak används personbil eller minibuss som hyrs in från bilfirma.
  • Kontroll av lastat och kopplat släp utförs av flera personer.
  • Ledare som kör ”klubbens” fordon har stor erfarenhet av körning med minibuss och släp.
  • För att kunna avlösa varandra så finns oftast 2 erfarna förare med på resorna.
  • Alla resor genomförs trafiksäkert och med absolut nykterhet.
  • För att undvika långa resor kan det bli aktuellt med övernattning.

Policy och handlingsplan för dopning, droger, alkohol och tobak

 • Alkohol

  Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare och övriga medlemmar, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

  Alkohol och ungdomsverksamheten

  Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter. Ansvar för ovanstående ligger på ledare/styrelserepresentanter.

  Som ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Följande regler gäller:

  • Inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
  • Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.
  • Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
  *Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl)

  Alkohol och föreningens ledare/aktiva

  Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder. Ansvar för detta ligger på ledare/styrelserepresentanter.

 • Tobak

  All tobaksbruk är förbjuden i klubbens lokaler, klubbens policy är också att vi inte röker på klubbens område.

  Åtgärder av ledare/styrelserepresentant:< br/> Upptäcks tobaksbruk hos våra ungdomar gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder.

 • Narkotika och Dopingpreparat

  Användning av narkotika och prestationshöjande medel enl. ICO:s dopinglista är förbjuden. Undantag är om spelaren har läkarintyg för t ex Astmamedicin.

  Narkotika och dopingpreparat i ungdomsverksamheten

  Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande vis: enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter. Ansvar för ovanstående gäller ledare/styrelserepresentant.

  Narkotika och dopingpreparat i övrig verksamhet

  Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på följande vis: enskilt samtal och kontakt med polis. Ansvar för ovanstående gäller ledare/styrelserepresentant.

Relevanta kunskaper hos ledare, akut insjuknande/olycksfall

 • Första hjälpen/hjärt-och lungräddning och säkerhet vid paddling

  Kalmar Kanotklubbs målsättning är att samtliga ledare, instruktörer och tränare inom klubbens verksamhet ska ha grundläggande utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR).

  Det är styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, som ansvarar för att kostnadsfri utbildning regelbundet (1 gång/år) bör erbjudas alla ledare. Det bör också kontrolleras att alla deltagit i denna eller liknade utbildning.

  Klubbens ledare ska också ha genomgått en säkerhetskurs för kajakpaddling, se separat kapitel.

  I praktiken

  • Vid all klubbverksamhet på vatten bör det alltid finnas första hjälpen/HLR utbildad ledare på plats.
  • Vid all klubbverksamhet på vatten ska det finnas en ledare per fem deltagare, dock alltid minst två ledare.
 • Hantering av olycksfall/akut insjuknande

  Vår målsättning är att både våra ledare och vår klubbanläggning ska vara rustade för att kunna klara av olycksfall och akut insjuknande. All nödvändig utrustning, utom mobiltelefon, ska finnas tillgänglig på klubbanläggningen för att användas i verksamheten och av medlemmar.

  Material

  Förstaförband och mobiltelefon
  På klubbanläggningen ska alltid finnas komplett förbandsmaterial väl synligt och tillgängligt för alla användare av anläggningen. Alla bör också ha med egen mobiltelefon för att kunna larma. Förbandsmaterialet ska regelbundet ses över och kompletteras av styrelsen eller av styrelsen utsedd person (styrelsen är ansvarig).

  Vid resa, utfärd med kanot, med mera ska alltid förbandsmaterial och mobiltelefon finnas med i packningen. Ledaren ansvarar för att materialet tas med och att deltagarna är informerade om var det finns.

  Flytväst och kläder
  Flytväst ska bäras av samtliga deltagare/ledare och är en förutsättning för att få delta i klubbpaddling. Vid surfskipaddling är det starkt rekommenderat att bära kläder med varselfärger.

  Särskild säkerhetsutrustning för paddling
  På klubbanläggningen ska alltid finnas säkerhetsutrustning för paddling, paddelflottör, länspump och bogserlina. Vid paddling och utfärder ska ansvarig ledare se till att säkerhetsutrustning (paddelflottör, länspump och bogserlina) tas med. Undantag är exempelvis träning med tävlingskajak (ffa ungdomsverksamheten) då utrustningen inte användas på grund av kajakernas utformning. Vid surfskipaddling ska även leg-leash användas och på längre turer rekommenderas även nödfackla samt dryck/energi.

  Följebåt
  I största möjliga utsträckning används kanotklubbens ribbåt vid ungdomsträningen under de delarna av säsongen som vattnet är kallare och risken att kylas ner större. På så vis kan vi snabbare hjälpa ungdomarna vid vältning och förvara torrt ombyte. Båten underlättar också möjligheten att engagera föräldrar vilket i sin tur ger ökad ledartäthet i gruppen. Samtliga engagerade förare ska vara väl bekanta med framförandet av båten.

  Mer specifik information om säkerhetstänk vid surfskipaddling
  Surfskigruppen hänvisar till Svenska Kanotförbundets ”Checklista Svårighet och Säkerhet Surfski” – finns som bilaga i pärmen. De har därtill utvecklat en egen sammanfattning som baseras på ovannämnda checklista och denna finns tillgänglig på föreningens hemsida.

  Krisplan
  Klubben har en krisplan för olyckor och akut insjuknande (se nedan). Denna ska finnas tryckt och upphängd på anslagstavlan i klubblokalen samt i det gemensamma kajakbåset.

  Information

  För ungdomar ska målsman fylla i en särskild hälso- och personuppgiftsblankett. Uppgifterna ska förvaras på klubbanläggningens kansli och är endast tillgängliga för behöriga.

  Ansvar

  Vem är ansvarig ledare för en aktivitet? Är detta oklart måste deltagarna komma överens om vem som leder aktiviteten innan verksamheten börjar, någon måste kunna ta kommandot om olyckan är framme.
  • Säkerhet vid aktiviteter: den ansvarige ledaren väljer aktiviteter och anpassar verksamheten efter väder och vind för att minimera riskerna för olyckor.
  • Kontakt med anhöriga: ansvarig ledare tar, om möjligt, kontakt med närmaste anhäriga vid olycksfall/akut insjuknande.
  • Kontakt med media: all kontakt med media vid olyckor och akutinsjuknande ska gå genom klubbens ordförande eller person i styrelse som blivit tilldelad denna uppgift av ordförande.

  Krishantering

  Styrelsen ansvarar för krishantering och att krisplaner är uppdaterade. Vid snabbt behov av professionell hjälp ska klubben i första hand kontakta POSOM (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande (kontaktinfo – se sista sidan).

Krisplan

 • Riskbedömning

  Vad kan hända inom klubbens verksamhet? Vi har aktiviteter året om både ute och inne, inte minst på vattnet. Våra deltagare kan exempelvis gå runt i mycket kallt vatten vintertid, vi kan drabbas av en brand både i egna och hyrda lokaler, en kanotist kan få en allergiskchock ute på vattnet och gå runt, någon kanske får en hjärtattack, kanske drabbas flera personer samtidigt.

  Med god planering, sunt förnuft och försök att förutse evt risker kan vi på många sätt utföra våra klubbaktiviteter under säkra förhållanden, men det går inte att vara förberedd på allt som kan hända. Därför har vi utvecklat denna checklista för att stötta dig som ledare i det initiala omhändertagandet.

 • Checklista när olyckan är framme/vid akut insjuknande

  • Första hjälpen
   När en olycka har skett/när någon har insjuknat – se till att personen snabbt får hjälp. Ge om nödvändigt första hjälpen och eller hjärt-lungräddning och flytta personen till en säker plats om det är möjligt. Första hjälpen-instruktioner finns bifogade.
  • Larma!
   Larma SOS på telefonnummer 112 för att få hjälp och instruktioner för att hantera skadan. Även om det verkar onödigt att ringa 112 ska du alltid ta det säkra för det osäkra. Tala om vad du heter, vad som hänt och var ni befinner er.
   • Går det att få fram personuppgifter om den skadade/sjuke personen för att lämna till sjukvården?
   • Vid mindre allvarliga skador/sjukdomar kan du kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.
  • Se till övriga deltagare
   Är gruppen i säkerhet eller kan ytterligare tillbud inträffa? Glöm inte bort de som inte har drabbats och försök att hålla ihop gruppen. Det kan vara bra att ha som rutin att gruppen samlas vid genomgång eller händelser genom att bilda en flotte tillsammans.
  • Sjuktransport
   Det kan bli nödvändigt att transportera den skadade/sjuke personen exv till en väntande ambulans. Det är ytterst viktigt att minst en ledare stannar med övriga deltagare medan en ledare följer med den skadade/sjuke.
  • Kontakta anhöriga
   När du börjar få lite kontroll över situationen, ge så snart som möjligt information till de närmaste anhöriga om vad som inträffat och vad som kommer att hända nu. Lämna ditt telefonnummer så att de anhöriga kan nå dig.
  • Information till deltagarna
   Samla alla deltagare och berätta vad som har hänt och vad som kommer att ske härnäst. Försök bilda dig en uppfattning om hur deltagarna mår – prata om det som inträffat. Kanske kan ni komma att behöva professionell hjälp av en krisgrupp? Det är klubbens ordförande som ansvarar för att kontakta en krisgrupp.
  • Avbryta aktiviteten?
   Beroende på vad du får för känsla på plats i samband med att ni pratar om det som hänt så behöver du fundera på om det är lämpligt att fortsätta eller om aktiviteten bör avbrytas. Hur verkar deltagarna må (inkl dig själv!)? Är förhållandena sådana att det är säkert att fortsätta? Om tveksamhet råder, avbryt aktiviteten och informera om varför.
  • Meddela ordförande
   Det är mycket viktigt att styrelsen meddelas så snart som möjligt för att kunna stötta ledare och deltagare på bästa sätt. Styrelsen och ytterst ordförande ska dessutom fungera som den enda kontakten mot media. Detta för att bl a skydda den personliga integriteten.
  • Rapportering
   Vid alla olycksfall av något slag ska en tillbuds- och skaderapport fyllas i och skickas till Kultur- och Fritidsförvaltningen, Kalmar Kommun. Se bilaga. Det är ansvarig ledare esom ser till att detta blir gjort.
 • Kom ihåg – Du är inte ensam!

  Även om du har en ledarroll så ska du inte känna att du är ensam när något händer. Vi är alla olika och känner du att du behöver hjälp att styra upp situationen så kommunicera detta. Förmedla vad du tänker så fler kan involveras i vad som behöver göras.

  Att vara medmänniska räcker långt, men ibland kan det behövas professionell hjälp.

  Var inte rädd för att göra fel! Det är bättre att du gör något än ingenting alls.


Viktiga kontaktuppgifter

SOS Alarm
112

Sjukvårdsrådgivningen
11 77

Akutmottagning Kalmar Länssjukhus
0480-810 00 (växel)

Giftinformationscentralen
Akut ring 112 och begär giftinformation (dygnet runt )
Övriga frågor dagtid om förgiftning 08-33 12 31

POSOM – Psykiskt Och Socialt OMhändertagande
Kalmar kommuns växel 0480-45 00 00, eller via SOS 112.

Kalmar Kommun, föreningsverksamhet
Kaja H-Holmström 0480-45 06 07

Klubbstugan/kansliet, Ekudden
0480-149 77

Canadensaruthyrning
Mobil 0708-26 33 53

GUIDE: PADDLA MED KALMAR KANOTKLUBB
Här kan du läsa om våra olika sektioner och aktiviteter och vad som passar dig beroende på dina tidigare paddelerfarenheter.

EVENEMANGSKALENDER

« maj 2024 » loading...
M T O T F L S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
ons 29

Onsdagspaddling

29 maj, kl 18:0020:30

KOMMANDE EVENEMANG

ons 29

Onsdagspaddling

29 maj, kl 18:0020:30
jun 02
jun 05

Onsdagspaddling

5 juni, kl 18:0020:30
jun 09

SENASTE NYHETERNA

Partners

Svenska Kanotförbundet
Säker & Trygg Förening
Ullmax
Godkänd Kanotcentral
KALMAR KANOTKLUBB | ÄNGÖLEDEN 10 | 39236 KALMAR | TEL: 0480-14977

© COPYRIGHT